Fysieke eigenschappen van zilver

Fysische eigenschappen

Het smeltpunt van zilver is 961.78°C (1234.93 K) of 1763.2°F.
Kookpunt van zilver is 2162°C (2434 K) of 3924°F.

In de natuur komt zilver zowel ongebonden als in combinatie met lood, zwavel, arsenicum, chloor en andere elementen voor. Van zilver komen er in de natuur twee stabiele isotopen (107Ag en 109Ag) voor in ongeveer gelijke verhouding. Daarnaast zijn er 28 radioactieve isotopen bekend met halfwaardetijden variërend van enkele honderden jaren tot enkele minuten. Zilver staat in het periodiek systeem in de zelfde groep als koper vermeld. Net als koper heeft ook zilver de valenties 1+ en 2+, naast metallisch zilver. In tegenstelling tot koper, dat standaard als tweewaardig ion voorkomt, is het meest voorkomende zilver-ion de éénwaardige vorm. De tweewaardige vorm is alleen stabiel naast zeer sterke oxidatoren, bijvoorbeeld in zilver(II)fluoride. In de complexometrie is zilver een metaal dat twee liganden kan binden, bijvoorbeeld in AgCl2–.

Dichtheid:
De dichtheid geeft aan hoeveel massa er aanwezig is in een bepaald volume. Bij zilver bedraagt de dichtheid 19320 kg/dm³.

Atoommassa:
Of de massa van een atoom uitgedrukt in atomaire massa-eenheden. De atoommassa hangt af van de hoeveelheid kleine deeltje in de kern zitten. De atoommassa van zilver is 196,9655 g.mol -1.

Smeltpunt:
De temperatuur waarbij een vaste stof verandert in een vloeibare stof. Het smeltpunt van zilver is 1337° Kelvin of 1063,85° Celcius.

Kookpunt:
De temperatuur waarbij de dampdruk van een stof 1 atmosfeer bedraagt. Bij zilver is het kookpunt 3081° Kelvin, of 2855,850° Celsius.

Aggregatietoestand:
De staat waarin een stof zich bevindt. De tot nu toe bekende aggregatietoestanden zijn vast, vloeibaar, gasvormig, plasma en Bose-Einsteincondensaat (een laag-energetische gasvormige aggregatietoestand, die slechts voorkomt bij temperaturen vlakbij het absolute nulpunt).
Bij zilver is de aggregatietoestand vast. Een vaste stof wordt gekenmerkt door bindingen tussen de moleculen van de stof die heel lang blijven bestaan; ze zitten als het ware strak aan elkaar vast geplakt. Natuurkundig gezien bestaan vaste stoffen uit atomen, die een vaste positie ten opzichte van elkaar innemen.

Warmtegeleiding :
Dit is de mate waarop een stof warmte doorgeeft dit word met het SI-stelsel (Système International) uitgedrukt. De warmtegeleiding van zilver is 310 W/m K.